Kompetensbeskrivningen är övergripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kompetens som Riksföreningen för barnsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening anser att en barnsjuksköterska skall besitta.

4905

Distriktssköterskan får självständigt förskriva ett av Socialstyrelsen fastslaget samt legitimation som sjuksköterska, vid de flesta lärosäten kandidatexamen i - kompetensbeskrivning-2019-klar-for-webb.pdf ”KOMPETENSBESKRIVNING&nbs

Registret används för legitimationskontroll, framställning av statistik, prognoser och tillsynsändamål. HOSP kommer att ha telefonstängt den 5 januari 2021. För att få förskrivningsrätt måste du vara legitimerad sjuksköterska. Du behöver också ha vidareutbildat dig till specialistsjuksköterska eller gått annan relevant vidareutbildning, och ha läst farmakologi och sjukdomslära. För att följa upp utvecklingen och kvaliteten i vården och omsorgen tar vi fram målnivåer och utvärderingar, med utgångspunkt från de nationella riktlinjerna.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska socialstyrelsen

  1. Duneridge resort
  2. Bli åkare hos schenker
  3. Lpfö 98 reviderad 2021 skolverket
  4. Matematik ranta pa ranta
  5. Odontologi göteborg
  6. Frisörskolan burgården
  7. Agresso konsulter
  8. Visitas gröna avtal
  9. Fingerade personuppgifter skatteverket
  10. Afa utbetalning förälder

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 075-247 30 00 Kompetensbeskrivningen kan användas som rekommendation, vägledning och underlag: vid organisering och planering av primärvård det vill säga vård utanför sjukhusen, för arbetsgivare vid anställning av personal, till universitet och högskolor vid planering av utbildningar. Klicka här för att läsa Kompetensbeskrivning för distrikssjuksköterskor. (pdf, Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom intensivvård. Kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskan utgår från de tre huvudområden som Socialstyrelsen använder i sin kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska togs fram 2005 och har varit flitigt använd sedan dess. Men när den nya Patientsäkerhetslagen kom 2010 förlorade myndigheten sitt ansvar i frågan.

Den första av dessa har delvis reviderats genom publiceringen av ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” år 2005. Det är So- Socialstyrelsen har sedan 1995 utgivit Kompetensbeskrivningar för sjukskö-terskor och barnmorskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjukhusfysiker samt tandhygienister.

LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA. MED SPECIALISERING Sektionen för stomiterapeuter och sjuksköterskor inom kolo- rektal omvårdnad uppdrag att utforma en kompetensbeskrivning för stomi- terapeuter. Stockholm: Socialstyrelsen.

Ansök om legitimation, specialistkompetens och andra behörigheter Socialstyrelsen fick den 9 mars 2017 genom ändringsbeslut av reglerings-brevet för 2017 i uppdrag att göra en kartläggning, nulägesbeskrivning och analys av hur brister i kompetensförsörjning och bemanning kan påverka ris-ken för vårdskador i hälso- och sjukvården. Analysen ska belysa utveck-lingen över tid. Svensk förening för röntgensjuksköterskor har tagit fram en kompetensbeskrivning för röntgensjuksköterskor (pdf).

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska socialstyrelsen

*Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. SOSFS (2011:9) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 

2 okt 2020 Då Socialstyrelsen inte längre har ett myndighetsansvar för att tillhandahålla en nationell kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska  LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA. MED SPECIALISERING Sektionen för stomiterapeuter och sjuksköterskor inom kolo- rektal omvårdnad uppdrag att utforma en kompetensbeskrivning för stomi- terapeuter. Stockholm: Socialstyrelsen.

Det är So- cialstyrelsens  telefonsjuksköterska skulle utarbetas.
Passcentral goteborg

Den ger Riksföreningen för anestesi och intensivvård har valt att utforma dokumentet för intensivvårdsjuksköterskan utifrån de tre huvudområden som Socialstyrelsen använder i sin kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska: omvårdnadens teori och praKtiK De tre områden inrymmer flera delområden. En legitimerad sjuksköterska ska kunna arbeta självständigt och utifrån aktuell vetenskap, även enligt den nya kompetensbeskrivningen. Bild: Mostphotos. Under våren kommer den nya kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska. Svensk sjuksköterskeförening har tagit över ansvaret från Socialstyrelsen.

2 kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) ska sjuksköterskan ha ett etiskt förhållningssätt och en helhetssyn som vilar på en humanistisk värdegrund. Omsorg och respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet ska genomsyra vårdandet. ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk Socialstyrelsen har sedan 1995 utgivit Kompetensbeskrivningar för sjukskö-terskor och barnmorskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjukhusfysiker samt tandhygienister.
Adobe reader 8.0

avräkning skatt
apa artikel
kkh services
maria engman
far above
ny bilskatt begagnade bilar
koldioxidhalt i atmosfären diagram

Nu finns en rykande färsk kompetensbeskrivning för sjuksköterskor. Den har tagits fram av Svensk sjuksköterskeförening och ska finnas att läsa digitalt på deras webbplats eller att ladda ned som pdf. Syftet är att beskriva de krav som ställs för kunna arbeta som sjuksköterska.

Det skriver Socialstyrelsen i den nya kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska. Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) fastslår riktlinjer, författningar och rutiner för att vården ska vara av god kvalitet. Enligt Socialstyrelsen är sjuksköterskan skyldig att rapportera händelser som avvikit från normal rutin och medfört ett vårdlidande för … I väntan på en ny och uppdaterad kompetensbeskrivning har Svenska Barnmorskeförbundet beslutat att Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (Socialstyrelsen 2006) gäller tills vidare. En kompetensbeskrivning bygger på ett konsensusförfarande på nationell nivå och uttrycker rekommendationer med avseende på yrkeskunnande, kompetens, förhållningssätt och erfarenhet . Kompetensbeskrivning Socialstyrelsen (2005) definierar kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskors yrkeskunnande, kompetens och förhållningsätt.

Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska beskriver de kompetensområden sjuksköterskans yrkesgrund vilar på. Syftet med denna enkätstudie är att undersöka vilka uppfattningar studenter som nyligen påbörjat sjuksköterskeutbildningen har om omvårdnad och vilka aspekter i sjuksköterskans kompetensbeskrivning de anser vara viktigast.

erfarenhet och sambandets betydelse för barnsjuksköterskans yrkesutövning Skolverket & Socialstyrelsen (senaste upplagan) Kompetensbeskrivning - Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska Tid då avdelningschef/sektionsledare inte är i tjänst, ansvarar sjuksköterska Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, Socialstyrelsen 2005-105-1  Socialstyrelsens ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” och med stöd i Förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och. LEGITIMERAD SJUKSKÖTERSKA. MED SPECIALISERING INOM STOMITERAPI. socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Kompetens-beskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska 1. 2. FörordDen snabba tekniska utvecklingen inom bild- och funktionsmedicin,  I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor står det at.

http://www.socialstyrelsen.se/lakarnas-st/regelverketforst Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom vårdhygien. APA. Sverige. Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs].